Naar festivals, bedrijfsfeesten, sporttoernooien of schoolreizen? Wij verzorgen betrouwbare en comfortabele (party) busreizen door heel Nederland en België. Stap in voor een zorgeloze reis.

#beleefdebusreis #hetfeestbegintindebus

Niet gevonden? Klik hier voor een (privé) rit op maat!

Algemene voorwaarden

Hodn: LV Bakker  Fissa Trips is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83043071 en is gevestigd aan de Mozartstraat 29  (2912XH)  te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Dienstverlenerhodn: LV Bakker Fissa Trips, gevestigd in Nederland die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt, hierna: Fissa Trips.

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

5Opdrachtgeverde Consument of het Bedrijf die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverleneren diens reisgezelschap c.q. medepassagiers.

6. Aanbod: ieder Aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener. 

7. Diensten: de Diensten die Fissa Trips uitvoert zijn het vervoeren van personen door middel van een motorrijtuig (zijnde een bus) van en naar een specifiek evenement.  

8. Overeenkomst: de Overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven en waarmee deze algemene voorwaarden onverbrekelijk verbonden mee zijn.

9. Website: De Website die Fissa Trips gebruikt iswww.fissatrips.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Fissa Trips, elke Overeenkomst tussen Fissa Trips en Opdrachtgever en op elke dienst en product dat door Fissa Trips wordt aangeboden.

2.Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Fissa Trips aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemenevoorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Fissa Trips is overeengekomen. 

4. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Naast deze algemene voorwaarden zijn in aanvulling daarop de gedragsregels te allen tijde van toepassing. De gedragsregels zijn in elk geval gepubliceerd op de Website van Fissa Tripswww.fissatrips.nl/gedragsregels

10. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Fissa Trips gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. De aanbiedingen van Fissa Trips zijn vrijblijvend. Fissa Trips is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Fissa Trips het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Fissa Trips gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Fissa Trips niet binden. Eventuele specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5Aankomst- en vertrektijden in het Aanbod van FissaTrips zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Fissa Trips niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Fissa Trips heeft aanvaard en Fissa Trips de aanvaarding heeft bevestigd.

2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Fissa Trips, zal Fissa Trips de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk of mondeling bevestigen. Elk Aanbod is beperkt geldig. 

3. Fissa Trips is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgevergeen rechten ontlenen.

4Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, is Opdrachtgever gehouden tot een vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten aan Fissa Trips. Dit geldt ook wanneer de Opdrachtgeverniet verschijnt op de met de Fissa Trips afgesproken plaats om aan de Diensten te beginnen.

5. Het Aanbod zoals door Partijen akkoord is bevonden, is leidend voor de uitvoering van de overeenkomst. Het Aanbod is gebaseerd op de door Opdrachtgeververstrekte juiste en volledige informatie.

6. Het herroepingsrecht is voor Bedrijven uitgesloten. Opdrachtgever zijnde een Consument kan tot 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst gebruik maken van zijn herroepingsrecht. Indien de Dienst aanvangt binnen deze termijn en wordt uitgevoerd, stemt Opdrachtgever hiermee in afstand te doen van haar recht op herroeping.

7. Opdrachtgever kan tot 2 weken voor aanvang van de Dienst c.q. de reis en de Overeenkomst kosteloos annuleren (voor priveritten zijn de gemaakte afspraken tussen opdachtgever en Fissa Trips van toepassing). Indien annulering plaatsvindt binnen 2 weken voor aanvang van de Dienst, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten van Fissa Trips.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en FissaTrips een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.

2. Zowel Opdrachtgever als Fissa Trips kan de Overeenkomst tot vervoer ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en zijhierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. Fissa Trips kan de Overeenkomst te allen tijde beëindigen indien er naar het uitsluitende oordeel van Fissa Trips een dringende reden is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: fysiek en/of psychologisch geweld, (non-) verbale agressie, bedreiging, discriminatie en (seksuele) intimidatie door Opdrachtgever en/of diens mede-passagiers jegens Fissa Trips.

4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Fissa Trips ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de daadwerkelijk gemaakte kosten te voldoen.

5Opdrachtgever is niet gerechtigd om een Overeenkomst tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, isOpdrachtgever in elk geval de volledige kosten van de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten. Fissa Tripsbehoudt steeds het recht een aanvullende schadevergoeding te eisen.

Artikel 6 – Prijzen en betaling

1. Betalingen dienen vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen

2. Indien Partijen een voorschot of vooruitbetaling overeengekomen zijn dient dit door Opdrachtgeverbetaald te zijn alvorens Fissa Trips een aanvang zal maken met zijn werkzaamheden.

3Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

4Betaling door Opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen de opgegeven betalingstermijn, doch uiterlijk binnenveertien (14) dagen na de factuurdatum.

5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Fissa Tripsgerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.

6. Opdrachtgever dient deze kosten ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Fissa Trips. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Fissa Trips een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

7Fissa Trips behoudt zich het recht voor om het vervoer te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever in verzuim. 

2. Wanneer Opdrachtgever zijnde een Consument niet aan haar betalingsverplichting voldoet binnen de daarvoor door Fissa Trips gestelde termijn, ontvangt Opdrachtgever eerst een schriftelijke aanmaning alvorens zij in verzuim raakt. In de aanmaning wordt haar een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning gesteld om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten en de verdere gevolgen van het intreden van het verzuim. Indien Opdrachtgever zijnde een Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, is zij in verzuim.

3. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Fissa Trips zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

4. Indien Fissa Trips meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8 – Uitvoering van de overeenkomst

1. De aard van de dienstverlening van Fissa Trips brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de dienstverlening zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Fissa Trips of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Fissa Trips recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.

2De overeengekomen uitvoeringstermijn van de Overeenkomst is slechts indicatief en nooit bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Fissa Trips zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Fissa Trips verlangd mag worden. Hierbij waarborgt zij haar professionele onafhankelijkheid en integriteit. Tevens staat zij in voor een verantwoord opdrachtenbeleid. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

3. De offerte op basis waarvan Fissa Trips haar werkzaamheden uitvoert is leidend.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Fissa Trips niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Fissa Trips, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

5Fissa Trips is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

6. De werkzaamheden van Fissa Trips zijn afhankelijk van diverse omstandigheden waaronder de looptijd van de opdracht, de juist- en tijdigheid van de informatie van Opdrachtgever, de medewerking van Opdrachtgever en diens relevante derde(n).

7. Opdrachtgever is verplicht de benodigde informatie (zowel gevraagd als ongevraagd) tijdig, juist en volledigte verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de overeenkomst. Fissa Trips kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Fissa Trips gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever

8Fissa Trips voert haar dienstverlening uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

9Fissa Trips garandeert dat het motorrijtuig dat zij ter beschikking stelt aan Opdrachtgever en/of passagiersmet betrekking tot het vervoer:

– voldoet aan alle (veiligheids)eisen die men daaraan redelijkerwijs kan stellen;
– voldoet aan de wettelijk technische normen;
– voorzien is van een geldig keuringsbewijs (aanwezig in het voertuig);
– alle noodzakelijke boorddocumenten en toebehoren (onder andere gevarendriehoek, reflecterende veiligheidshesjes, verbanddoos, reservelampjes en brandblusser) aanwezig zijn;
– geschikt is om voor de openbare weg en in goedestaat van onderhoud verkeert en vrij is van gebreken.

10. Fissa Trips zal voor zover als redelijkerwijs mogelijk vertrekken op de overeengekomen tijdstippen. Echter kan zij niet garanderen dat zij te allen tijde op de aangegeven tijdstippen aankomt of vertrekt. De werkelijke vertrek- en aankomsttijden zijn afhankelijk van de verkeersomstandigheden, medewerking van de passagiers en overige omstandigheden op dat momentwaarvoor zij niet verantwoordelijk gehouden kan worden. Alle overeengekomen termijnen zijn nimmer fatale termijnen.

Artikel 9 Gewijzigde opstapplaats

1. Fissa Trips is gerechtigd de overeengekomen opstapplaats te wijzigen. Opdrachtgever zal hiervan zo spoedig mogelijk over worden ingelichtin ieder gevaluiterlijk 24 uur voor vertrek.

2. De verschillende opstapplaatsen kunnen tegen verschillende prijzen aangeboden worden. Ingeval van een gewijzigde opstapplaats ten gevolge van een oorzaak die niet aan de Opdrachtgever is toe te rekenen, komen eventuele meerkosten voor rekening en risico van Fissa Trips.

Artikel 10 Afgelast of verschoven evenement

1. Fissa Trips is uitdrukkelijk niet betrokken bij de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en de organisator van het betreffende evenement of festival.

2. Fissa Trips is niet verantwoordelijk voor het op de hoogte houden van Opdrachtgever van eventuele wijzigingen van het evenement, zoals het wijzigen van de locatie, datum en/of tijdstip. Fissa Trips zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van bij haar bekend geworden eventuele gewijzigde omstandigheden, echter kan Fissa Trips niet garanderen dat Opdrachtgever tijdig geïnformeerd wordt over wijzigingen. In geen geval is Fissa Trips aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade ten gevolge van wijzigingen of gewijzigde omstandigheden, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Fissa Trips.

4. Alle door Opdrachtgever reeds aangeschafte tickets blijven geldig voor het betreffende vervoer.

5. Indien het evenement wordt afgelast, heeft Opdrachtgever recht op restitutie van reeds betaalde gelden minus de service-, administratie-, en/of handelingskosten.

Artikel 11 – Verplichtingen Fissa Trips

1. Fissa Trips is verplicht Opdrachtgever op zorgvuldige en veilige wijze te vervoeren tijdens de vervoerperiode

2. Fissa Trips is gehouden Opdrachtgever naar deovereengekomen locatie te brengentenzij Opdrachtgever Fissa Trips nadrukkelijk verzoekt of opdracht geeft om naar een andere locatie te gaan.

3Fissa Trips is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens, verkregen in verband met de boekingen

4Fissa Trips is verplicht redelijke zorg aan te wenden zodat (Hand)bagage van Opdrachtgever niet verloren gaat of beschadigd wordt. Zij is echter niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van (Hand)bagage van Opdrachtgever. 

5Fissa Trips heeft het recht het vervoer van (hand)bagage, dat door zijn aard lastig, gevaarlijk of verboden is c.q. kan zijn, dan wel aanleiding kan geven tot beschadiging of verontreiniging (van het motorrijtuig), te weigeren. Een dergelijke situatie doet zich in ieder geval voor indien handbagage bestaat uit:

– vuurwapens, slag- en/of steekwapens en munitie;
– ontplofbare stoffen;
– samengeperste gassen in reservoirs;
– voor zelfontbranding vatbare of licht ontvlambare stoffen;
– sterk of kwalijk ruikende stoffen;
– verdovende middelen.

6. Als ingeval het vervoer geheel of gedeeltelijk staakt, stelt Fissa Trips Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis van het staken en indien mogelijk van de redenen, de door haar te nemen maatregelen en de mogelijke tijdsduur.

7. Mocht het zo zijn dat Fissa Trips niet tijdig op deopstapplaats verschijnt en tevens te voorzien is, dat Fissa Trips niet in de gelegenheid is om alsnog het vervoer uit te voeren, zal Fissa Trips zich inspannen om te voorzien in ander passend vervoer dat aan de Overeenkomst beantwoordt. De aanvullende  kosten zijn voor rekening van Fissa Trips.

Artikel 12 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden om te alle tijde de doorFissa Trips in alle redelijkheid gegeven aanwijzingen of instructies op te volgen, zoals het plaatsnemen op de door Fissa Trips aangewezen zitplaats en het dragen van de veiligheidsgordel. Enige boete die wordt verbeurd, omdat Opdrachtgever zich ondanks aanwijzingen van Fissa Trips niet heeft gehouden aan de betreffende voorschriften, komen voor rekening van Opdrachtgever of de betreffende passagier. Fissa Trips verwijst voor de gedragsregels in de bus tevens naar de Website. 

2. Opdrachtgever is verplicht zich in de bus te allen tijde te onthouden van: 

– Beschadiging en/of verontreiniging van de bus
– Het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Fissa Trips
– Het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen; 
– Het gebruiken van rookwaar, tenzij Fissa Trips hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven
– Enige vorm van agressie of andere vormen van intimidatie jegens Fissa Trips en/of andere passagiers;
– Het op enigerlei wijze hinderen van Fissa Trips in de uitoefening van haar taak. 

3. Wanneer vóór of tijdens de rit omstandigheden aan de zijde van Fissa Trips zich opdoen of naar voren komen, die Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien zij haar wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor haar grond hadden opgeleverd de Vervoerovereenkomst niet of op andere voorwaarden aan te gaan, is Opdrachtgeverbevoegd de Overeenkomst op te zeggen. De opzegging geschiedt door een mondelinge of schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever en de Overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan door Fissa Trips. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn partijen na opzegging van de Vervoerovereenkomst verplicht elkaar de daardoor geleden schade te vergoeden. 

4Opdrachtgever is verplicht aan Fissa Trips alle schade te vergoeden die zij veroorzaakt, tenzij deze schade is veroorzaakt door een omstandigheid die Opdrachtgeverniet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een Opdrachtgever de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. Ook schoonmaakkosten behoren tot de in dit artikel bedoelde vergoeding van schade.

5. Het is verboden voor Opdrachtgever om dieren mee te nemen, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen met Fissa Trips.

6Fissa Trips kan de Overeenkomst slechts uitvoeren indien Opdrachtgever zijn gegevens juist en volledig heeft opgegeven. Bij gebreke hiervan kan de Opdracht niet uitgevoerd worden.

7Opdrachtgever dient zich tijdig op de overeengekomen (aanvangs)locatie te bevinden. Indien er sprake is van een redelijke vertraging dienOpdrachtgever Fissa Trips hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele bijkomende kosten van de vertraging,zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Gevonden voorwerpen

1. Met betrekking tot gevonden voorwerpen geldt, met inachtneming van de algemene wettelijke bepalingen (artikelen 5 t/m 12 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek) ten aanzien van de aangifte- en meldingsplicht en het in bewaring geven en nemen, het volgende:

– Opdrachtgever is verplicht zo spoedig mogelijk bij Fissa Trips mededeling te doen van een door haargevonden voorwerp of geldsom. Fissa Trips is bevoegd tegen afgifte van bewijs een aldus gevonden voorwerp of geldsom in bewaring aan te nemen. Indien de vinder het gevonden voorwerp of de geldsom onder zich houdt, is zij verplicht al datgene te doen wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de eigenaar of verliezer van het gevonden voorwerp te vinden.
– Fissa Trips is bevoegd een door Fissa Tripsgevonden of door een ander gevonden en aan haarafgegeven voorwerp na drie maanden of, indien het voorwerp niet voor bewaring geschikt is, eerder te verkopen, voor zover het betreft niet kostbare zaken.
– Fissa Trips is verplicht een gevonden voorwerp, de opbrengst van een ingevolge lid 2 verkocht voorwerp of het bedrag van een gevonden geldsom aan de rechthebbende af te geven, indien deze zich binnen één jaar na melding van verlies aanmeldt. Indien de rechthebbende het gevonden voorwerp of de opbrengst van de verkoop daarvan opeist, isFissa Trips gerechtigd haar het verschuldigde bewaarloon en administratiekosten in rekening brengen.

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Fissa Trips gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Fissa Trips de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aainfo@fissatrips.nl

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Fissa Trips verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Fissa Trips tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien Fissa Trips op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 15 – Opschorting

Fissa Trips is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Fissa Trips is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 16 – Overmacht

1. Fissa Trips is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Fissa Trips wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Fissa Trips, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Fissa Trips zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen en andere veranderende weersomstandigheden (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) ziekte van de medewerkers van Fissa Trips en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Fissa Trips buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Als Fissa Trips door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen kan Opdrachtgever de Overeenkomst ontbinden. Fissa Tripszal in dat geval door de Opdrachtgever vooruitbetaalde bedragen zo spoedig mogelijk terugbetalen. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding, behoudens het bepaalde in artikel 6:78 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Fissa Trips is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van bagage, tenzij dit verlies of deze beschadiging is ontstaan tijdens het vervoer en is veroorzaakt door opzet of grove schuld. Opzet of grove schuld wordt enkel aangenomen indien het een omstandigheid betreft die een zorgvuldig vervoerder klaarblijkelijk heeft kunnen vermijden of waarvan zulk een vervoerder de gevolgen kennelijk heeft kunnen verhinderen. Enige schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van handbagage, komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien dit verlies of deze beschadiging is veroorzaakt door een aan de passagier overkomen ongeval dat voor rekening van Fissa Trips komt. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot de waarde van de order, althans tot het door de aansprakelijkheidsverzekering per gebeurtenis per geval uit te keren bedrag. 

2. Indien een ongeval plaatsvindt en dit letsel of de dood van een passagier tot gevolg heeft, kan Fissa Trips niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schadetenzij het ongeluk is veroorzaakt door opzet of grove schuld zijdens Fissa Trips.

3Fissa Trips is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van ruimbagage, behoudens opzet of grove schuld zijdens Fissa Trips. Schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van handbagage komt niet voor vergoeding in aanmerking, behoudens het geval waarbij dit verlies of deze beschadiging is veroorzaakt door een ongevalwaarbij de betreffende schadelijdende passagierbetrokken is geweest en dit klaarblijkelijk (op grond van bovenstaande bepalingen) voor rekening van Fissa Trips dient te komen

5Gedragingen van derden en mede passagiers die tot schade aan handbagage van een andere passagierleiden, komen niet voor rekening van Fissa Trips. FissaTrips raadt Opdrachtgever (en diens reisgezelschap)aan om zelfstandig een adequate aansprakelijkheids- en reisverzekering af te sluiten. 

6Fissa Trips is niet aansprakelijk in geval van verlies of beschadiging van geld, sieraden of andere zaken van waarde, tenzij deze zaken van waarde aan Fissa Trips in bewaring zijn gegeven en zij expliciet schriftelijk overeengekomen is hen in zekerheid te zullen bewaren.

7Geen enkele schadevergoeding is verschuldigd veroorzaakt door zaken door een passagier aan boord van het voertuig gebracht, tenzij Fissa Trips bekend was met de zaken en de schadelijke aard hiervan en deze klaarblijkelijk heeft toegelaten, een en ander conform art. 8:1152 BW. 

8In geen geval is Fissa Trips aansprakelijk voor al hetgeen op het evenement plaatsvindt, en/of gevolgen voortvloeiend uit gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden op het evenement (zoals een wijziging en/of afgelasting van het evenement etc).

Artikel 19 – Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Fissa Tripsberusten uitsluitend bij Fissa Trips en worden nimmerovergedragen aan Opdrachtgever

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Fissa Trips rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder voor met commerciële doeleinde.

Artikel 20 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie en/of bescheiden die zij aan FissaTrips verstrekt in het kader van een opdracht. 

2. Indien (aanvullende) gegevens van derden worden verkregen is Fissa Trips nimmer gehouden aan de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3Opdrachtgever vrijwaart Fissa Trips van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

4Opdrachtgever vrijwaart Fissa Trips voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Fissa Trips opgestelde adviezen en rapportages.

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Fissa Trips verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Fissa Trips of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden viinfo@fissatrips.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Fissa Trips de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Fissa Trips zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Fissa Trips en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2. Fissa Trips heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Fissa Trips en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechtbank Den Haagtenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen

Nieuwerkerk aan den IJssel, 2022-01-05